Werom alles yn't Frysk?

Om ús taal te behâlden moate de bern it ek tsjin komme en hjir en dêr lêze kinne.

Om de taal te behouden moeten kinderen het spelenderwijs tegenkomen.

 

Hjir in pear moaie Fryske wurden foar dij, 

Greiden   Reed  Libben   Bern   Nôt   Juster   Wille   Sipels   Gers   rinne  Stinne   

Witte jim noch mear moaie Fryske wurden?

Stjoer/mail mar nei Lytse Pier (Hij hâld der fan;-)