Meitsje wat moais fan NIX en mail it ús. it mei alles wêze ek foto's.

 

Op 1 janewaris sil Lytse Pier de leukste útsykje. 

De priiswinner komt mei Lytse Pier op de foto en op dizze side te stean.

Yn elts gefal komme alle ynstjoerings op dizze side.

Hasto in moaie foto? as in bysûndere fynst dien?

Stjoer mar op!

Lytse Pier is sa benijd!

Jij kunt je mooiste foto of werkje van NIX opsturen en dan komt jouw inzending op deze site.

Op 1 januari kiest Lytse Pier de leukste inzending.

De winnaar zie je dan op deze site.